ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Εξετάζονται ζητήματα της ικανότητας δικαίου, με άξονες το ισχύον εσωτερικό δίκαιο και τις εξελίξεις σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Ιδίως εξετάζονται οι ειδικές προβληματικές της νομικής προσωπικότητας ή των ενώσεων προσώπων (π.χ. κοινοπραξία κ.ά.), της προστασίας της προσωπικότητας, ζητήματα από το δίκαιο των νομικών προσώπων (σύσταση, νομική προσωπικότητα, όργανα, λειτουργία, δικαιοπρακτική δέσμευση, ευθύνη, λύση, εκκαθάριση κλπ.) και ζητήματα από το δίκαιο των φυσικών προσώπων (γενική και ειδική δικαιοπρακτική ικανότητα,, εκφάνσεις και ζητήματα της προσωπικής κατάστασης, έννομη κατάσταση κυοφορούμενου, έναρξη και τέλος του φυσικού προσώπου, ταυτότητα φύλου) και από το οικογενειακό δίκαιο (προσωπικές, περιουσιακές και μικτές σχέσεις των συζύγων, διαζύγιο, συγγένεια, σχέσεις γονέων και παιδιών, διατροφή, επιτροπεία και δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνο συμβίωσης, ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και ίδρυση της συγγένειας, υιοθεσία, εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα, ευρωπαϊκό οικογενειακό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο και νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κ.ά.)