ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στο δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικότερα, στις εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν περιλαμβάνονται: η αρχιτεκτονική του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας, η συνταγματική κατοχύρωση, η εφαρμογή του Π.Π.Π. της ΕΣΔΑ οι κοινωνικοασφαλιστικές παροχές, η αρχή της ισότητας, η ισότητα φύλων, οι κοινοτικές διαστάσεις, ο Κανονισμός 883/04, ΕΦΚΑ, οι γενικές αρχές της κοινωνικής ασφάλισης, οι ασφαλιστικές εισφορές, ο χρόνος ασφάλισης, η διαδοχική ασφάλιση, οι συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, επιζώντων, το νέο σύστημα υπολογισμού των συντάξεων, το εργατικό ατύχημα και οι επαγγελματικές ασθένειες, η επικουρική ασφάλιση, το εφάπαξ βοήθημα, τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.