ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Το μάθημα περιλαμβάνει τα θεμέλια του περιουσιακού δικαίου (με βάση την εθνική έννομη τάξη, λαμβανομένου υπόψη του ισχύοντος νομικού πλαισίου και των εξελίξεων σε ενωσιακό επίπεδο), όπως ιδίως η διδασκαλία περί δικαιώματος, και τη διαμόρφωση των περιουσιακών σχέσεων των δικαικών υποκειμένων, αφενός μεταξύ τους, μέσω κυρίως ενοχικών σχέσεων, αφετέρου σε σχέση με τα περιουσιακά αγαθά καθ’ εαυτά, κυρίως μέσω απόλυτων εξουσιαστικών δικαιωμάτων, όπως τα εμπράγματα δικαιώματα ή τα αντίστοιχα (απόλυτα) και τα συναφή περιουσιακά δικαιώματα επί των προϊόντων της διάνοιας. Περιλαμβάνει επίσης παρουσίαση της δυνατότητας των δικαιϊκών υποκειμένων να διαμορφώνουν αυτόνομα τις περιουσιακές τους σχέσεις μέσω δικαιοπραξιών, μονομερών, π.χ. διαθήκη αλλά και συμβάσεων (λ.χ. πώληση, δωρεά). Επίσης γίνεται εμβάθυνση σε ειδικότερα θέματα του περιουσιακού δικαίου, όπως στις εμπράγματες σχέσεις (εμπράγματα δικαιώματα, νομή, κατοχή, ειδικές μορφές κυριότητας κλπ.), στην εμπράγματη ή προσωπική εξασφάλιση ενοχών και τα συναφή προβλήματα και στο δίκαιο του Κτηματολογίου, καθώς και στο κληρονομικό δίκαιο (π.χ. περιεχόμενο και ερμηνεία διαθήκης, μορφές διαδοχής, ζητήματα κληρονομίας, καταπίστευμα, κληροδοσίες, τρόποι, ικανότητα σύνταξης και ανάκλησης διαθήκης, ικανότητα σύμπραξης σε κατάρτιση διαθήκης, αποποίηση, αναξιότητα, σχολάζουσα κληρονομία, εκτελεστής διαθήκης κλπ.).