ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Εξετάζονται ζητήματα από το δίκαιο της αστικής ευθύνης, με άξονες το ισχύον εσωτερικό δίκαιο και τις εξελίξεις σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά, η ύλη του μαθήματος καλύπτει την ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις, τη συμβατική ευθύνη, την αδικοπρακτική ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης από διακινδύνευση, καθώς και την ευθύνη από αδικαιολόγητο πλουτισμό. Επίσης, εμβαθύνει σε ειδικά ζητήματα της ευθύνης προς αποζημίωση (αιτιώδης σύνδεσμος, ευθύνη περισσότερων προσώπων, περισσότεροι ζημιωθέντες, περιεχόμενο της αποζημίωσης, πρόστηση κ.ά.) και ανώμαλης εξέλιξης της ενοχής (είτε στις επώνυμες συμβάσεις λ.χ. στην πώληση ή στη σύμβαση έργου κ.ά., είτε στις μη ρυθμισμένες μορφές συμβάσεων) και σε ειδικές περιπτώσεις ευθύνης που προβλέπονται σε ειδικούς νόμους, όπως η ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων, η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες, η ιατρική ευθύνη, η ευθύνη του ξενοδόχου, του αερομεταφορέα, του διοργανωτή ταξιδίων κ.ά.