ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι ρυθμίσεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου που έχουν ιδιαίτερα σημασία για τις εργασιακές σχέσεις και η επίδρασή τους στο εθνικό δίκαιο. Δεδομένου ότι το ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο διαμορφώνεται κυρίως μέσα από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ύλη του μαθήματος ανήκει η παρουσίαση και η ανάλυση όλων των οδηγιών που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις. Επίσης εξετάζονται και οι εθνικές ρυθμίσεις στο βαθμό που θέτουν ζητήματα συμβατότητας με το ενωσιακό δίκαιο. Με βάση το αντικείμενο των οδηγιών, η ύλη του μαθήματος διαρθρώνεται ως εξής: α) Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και η προστασία έναντι των διακρίσεων στο εργατικό δίκαιο, β) Ευέλικτες μορφές απασχόλησης, γ) Προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, δ) Ομαδικές απολύσεις, ε) Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου – Απαγόρευση διακρίσεων και προστασία από την καταχρηστική προσφυγή στην σύναψη διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, στ) Χρόνος εργασίας και χρόνος ανάπαυσης, ζ) Άδεια αναψυχής, η) Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, θ) Προστασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων και ι) Ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων.