ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κατά το στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης εκδηλώνεται, με ένταση η σύγκρουση συμφερόντων και τίθενται σε δοκιμασία θεμελιώδεις αρχές του συνταγματικού, του αστικού και του αστικού δικονομικού δικαίου. Αντικείμενο της θεματικής ενότητας είναι η εμβάθυνση σε κρίσιμα ζητήματα του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση αξιώσεων ιδιωτικού δικαίου. Η αναμόρφωση του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης και η πρακτική λειτουργία τoυ «στην πραγμάτωση του διαγνωσθέντος ή διασφαλισθέντος δικαίου», επιβάλλει όχι μόνο τη θεωρητική του προσέγγιση, αλλά και την ενασχόληση με επίκαιρα θέματα μεγάλης πρακτικής αξίας, όπως λ.χ. το νέο δίκαιο της ανακοπής κατά των πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας, το νεοσύστατο θεσμό των πολλαπλών κατασχέσεων, τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, το ισχύον σύστημα των προνομίων κλπ. Απαραίτητο εργαλείο για τη διείσδυση στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης αποτελεί η επεξεργασία της νομολογίας. Η ενασχόληση με την αναγκαστική εκτέλεση επιτρέπει στους νέους νομικούς να εξοικειωθούν με τη δικαστηριακή εφαρμογή της, αξιοποιώντας, έτσι, την εμπειρία που θα αποκομίσουν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.