ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΤΗΤΑΣ

Στην προκείμενη θεματική ενότητα περιλαμβάνονται ζητήματα διεθνούς δικονομικού δικαίου που αφορούν το σύνολο της παροχής έννομης προστασίας επί διαφορών ιδιωτικού δικαίου με στοιχεία αλλοδαπότητας ή διακρατικού χαρακτήρα, από τη διαγνωστική διαδικασία για την παροχή οριστικής έννομης προστασίας και τις δίκες ασφαλιστικών μέτρων, μέχρι και το στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, σε συνδυασμό και με τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης ιδιωτικών διαφορών με στοιχεία διεθνούς ή διασυνοριακού χαρακτήρα. Ενδεικτικά, εξετάζονται ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας ημεδαπών και αλλοδαπών δικαστηρίων, επιδόσεων μεταξύ προσώπων που κατοικούν σε διαφορετικές χώρες, αναγνώρισης και εκτέλεσης δικαστικών, διαιτητικών αποφάσεων και άλλων εκτελεστών τίτλων. Η έρευνα διεξάγεται με βάση διεθνείς συμβάσεις που ισχύουν στην Ελλάδα και με βάση το ισχύον ευρωπαϊκό δίκαιο, αντίστοιχα, σε σύγκριση και προς τις διεθνούς δικονομικού δικαίου διατάξεις του ΚΠολΔ, ενώ αξιοποιείται  η νομολογία τόσο των ελληνικών δικαστηρίων όσο και, κυρίως, του ΔΕΚ/ΔΕΕ. Σκοπός της έρευνας είναι η αντιμετώπιση  των ερμηνευτικών ζητημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας, αλλά και η ανάδειξη μιας ευρύτερης "διεθνούς δικονομικής θεωρίας ή σκέψης" και "δογματικής βάσης", η οποία επηρεάζει βαθμιαία και την εθνική έννομη τάξη και πρακτική, αλλά και την εγχώρια νομική σκέψη, προωθώντας παράλληλα την επιστημονική έρευνα και παραγωγή προς νέες κατευθύνσεις και νέα πεδία.