ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠΟΛΔ - ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η θεματική αυτή ενότητα περιλαμβάνει το σύνολο της διαγνωστικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων ( τακτική και ειδικές διαδικασίες) , καθώς και τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών. Η συγκεκριμένη θεματική έχει καταρχήν ως σκοπό την εμβάθυνση στους δογματικά και πρακτικά σπουδαιότερους θεσμούς του γενικού μέρους της πολιτικής δικονομίας, του δικαίου αποδείξεως και όλων των ενδίκων μέσων, τακτικών και έκτακτων, το θεωρητικό υπόβαθρο των οποίων έχει διδαχθεί και σε προπτυχιακό επίπεδο. Το κύριο βάρος προσδίδεται εδώ στην έρευνα και την αξιολόγηση της πλούσιας νομολογίας που έχει διαπλασθεί στους τομείς αυτούς της διαγνωστικής δίκης και στη δυνατότητα να αξιοποιηθούν οι περί του δόγματος της πολιτικής δικονομίας γνώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών σε πρακτικό επίπεδο. Στη ίδια θεματική εξετάζονται σε βάθος  και οι νομοθετικά ρυθμισμένοι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών, όπως η διαιτησία, η εξώδικη επίλυση της διαφοράς και ο θεσμός της  διαμεσολάβησης.