ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Προϋποθέσεις εγγραφής

(άρθρο 4 Κανονισμού ΠΜΣ)

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικής πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές.

Η εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. γίνεται με υποβολή φακέλου υποψηφιότητας, μετά από προκήρυξη, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Η προκήρυξη προσδιορίζει:

α) Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων.

β) Τα δικαιολογητικά και την προθεσμία υποβολής τους.

γ) Τον τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών.

δ) Τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων.

Ο υποψήφιος υποβάλλει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.

β) Αντίγραφο πτυχίου Νομικής Σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής και, στη δεύτερη περίπτωση, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου.

δ) Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο με τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι σπουδές, η τυχόν συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών (Εrasmus), η τυχόν κατοχή άλλου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών προερχόμενου από Νομική Σχολή Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, η τυχόν επιτυχής εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, καθώς και η λοιπή επιστημονική δράση και η επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου. Προκειμένου περί τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών Νομικής Σχολής αλλοδαπών Πανεπιστημίων, θα πρέπει να προσκομίζεται, πέρα από το σχετικό τίτλο, και πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

ε) Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερου, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο, υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος ή ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος.

στ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

 

Διαδικασία και κριτήρια επιλογής εισακτέων

(άρθρο 5 Κανονισμού ΠΜΣ)

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα γίνει σε δύο φάσεις:

1. Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω στο άρθρο 4.

2. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης και οι αντίστοιχες βαθμολογίες είναι οι ακόλουθες:

α) Γενικός βαθμός πτυχίου (5-10), πολλαπλασιαζόμενος με το συντελεστή τρία (3), με ανώτατο όριο τα τριάντα (30) μόρια.

β) Μέσος όρος της βαθμολογίας των υποχρεωτικών μαθημάτων της ειδίκευσης που επιλέγει ο υποψήφιος (Αστικό Δίκαιο ή Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ή Εργατικό Δίκαιο), πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή πέντε (5).

γ) Μέσος όρος της βαθμολογίας των υποχρεωτικών μαθημάτων του Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου, πλην των υπό 2β μαθημάτων ειδίκευσης, πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή τέσσερα (4).

δ) Δημοσιευμένες μελέτες σε νομικά περιοδικά ή/και συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα: δύο (2) μόρια για κάθε δημοσίευση ή πρόγραμμα.

ε) Συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών (Εrasmus): από δύο (2) έως τέσσερα (4) μόρια [δύο (2) ανά εξάμηνο].

στ) Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας (με υποχρεωτική την αγγλική, γαλλική ή γερμανική), η οποία, ανάλογα με το αν είναι επιπέδου Β2 (καλή γνώση), C1 (πολύ καλή γνώση) ή C2 (άριστη γνώση), λαμβάνει ένα (1), τρία (3) ή πέντε (5) μόρια, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι η μέγιστη βαθμολογία είναι πέντε (5) μόρια, δίχως δυνατότητα υπέρβασης των μορίων λόγω γνώσης πολλών ξένων γλωσσών.

ζ) Σχετική επαγγελματική εμπειρία: από δύο (2) έως έξι (6) μόρια, με αντιστοίχιση δύο (2) μορίων ανά τριετία.

η) Επιτυχής εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών: πέντε (5) μόρια.

θ) Κατοχή άλλου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών Νομικής Σχολής: πέντε (5) μόρια.

3. Με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, καταρτίζεται κατάλογος με αξιολογική σειρά. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι, εφόσον δεν υπερβαίνουν τους τριάντα (30). Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός σπουδαστών, εισάγεται εκείνος που έχει τον μεγαλύτερο μέσο όρο σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Τομέα.

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και καλούνται να απαντήσουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση που θα τους ανακοινωθεί), εντός τριών (3) ημερών από τη σχετική ενημέρωση, για το αν αποδέχονται την ένταξή τους στο Π.Μ.Σ. και τους όρους λειτουργίας του. Η παράλειψη απάντησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχόντων.

 

Εγγραφή επιτυχόντων και δηλώσεις μαθημάτων

(άρθρο 6 Κανονισμού ΠΜΣ)

 1. Οι εγγραφές των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών αρχίζουν μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας του ΠΜΣ. Η χρονική διάρκεια των εγγραφών είναι δέκα (10) ημέρες. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι : α) φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, και β) μία (1) φωτογραφία, εκτός αν κριθούν απαραίτητα και περαιτέρω δικαιολογητικά μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 2. Μαζί με τα πιο πάνω δικαιολογητικά, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δηλώνουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν κατά το πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου, για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου. Οι σχετικές δηλώσεις καταχωρίζονται ηλεκτρονικά στην ατομική μερίδα του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας.

 

Διάρκεια σπουδών

(άρθρο 7 Κανονισμού ΠΜΣ)

 1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ είναι τρία (3) εξάμηνα. Κατά τα δύο πρώτα πραγματοποιείται η διδασκαλία των μαθημάτων και κατά το τρίτο εξάμηνο, η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
 2. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και διαρκεί 13 πλήρεις εβδομάδες. Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει τη δεύτερη ή την τρίτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου και διαρκεί 13 πλήρεις εβδομάδες. Με απόφαση της ΣΕ μπορεί για εξαιρετικούς λόγους να διαφοροποιείται η έναρξη κάθε εξαμήνου.
 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, για λόγους ανώτερης βίας ή άλλους ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, η ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή αναστέλλεται. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Δεν συνιστά σοβαρό λόγο για τη χορήγηση αναστολής η παρακολούθηση άλλου μεταπτυχιακού ή άλλου εκπαιδευτικού προγράμματος. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος λαμβάνει αναστολή φοίτησης, όταν επανέλθει στη φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακού φοιτητή.
 4. Μετά τα δυο πρώτα χρόνια λειτουργίας του ΠΜΣ είναι δυνατόν να προβλεφθεί με απόφαση της ΣΕ του ΠΜΣ η δυνατότητα μερικής φοίτησης, για τις κατηγορίες φοιτητών και υπό τους ειδικότερους όρους που θα καθορίζονται στην απόφαση.

 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών

(άρθρο 8 Κανονισμού ΠΜΣ)

 1. Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.
 1. Οι φοιτητές του ΠΜΣ υποχρεούνται:

α) Να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις λοιπές δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Για την επιτυχή παρακολούθηση κάθε μαθήματος, οι φοιτητές πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τα 4/5 του συνόλου των ωρών διδασκαλίας του. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να παρακολουθήσουν εκ νέου το συγκεκριμένο μάθημα. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του εξαμήνου, οι φοιτητές πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τα 4/5 του συνόλου των ωρών διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του εξαμήνου. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να επαναλάβουν το εξάμηνο. Στις περιπτώσεις αυτές παρατείνεται αυτοδικαίως η διάρκεια φοίτησης, η οποία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα εξάμηνα συνολικά, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 § 4 του Κανονισμού ΠΜΣ.

β) Να υποβάλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για κάθε μάθημα.

γ) Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

δ) Να υποβάλλουν μέχρι την ημερομηνία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία την δήλωση με το μάθημα ή τα μαθήματα επιλογής που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάθε εξάμηνο.

ε) Να υποβάλλουν στη Γραμματεία, πριν από την αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής τους εργασίας, υπεύθυνη δήλωση ότι σε αυτήν δεν περιέχονται στοιχεία λογοκλοπής.

στ) Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις της ΣΕ καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

ζ) Οι υπότροφοι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι επιπλέον υποχρεωμένοι, με απόφαση της ΣΕ, να προσφέρουν τις υπηρεσίες που τους ανατίθενται στα μαθήματα, στις επιτηρήσεις των εξετάσεων, στα Εργαστήρια και στην έρευνα για το ΠΜΣ.

 1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ υποχρεούνται επίσης στην αρχή κάθε εξαμήνου να καταβάλουν τέλη φοίτησης, το ύψος των οποίων ορίζεται κατά το άρθρο 17 του Κανονισμού ΠΜΣ και αναφέρεται στην Προκήρυξη του προγράμματος. Εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο νόμο, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο ΠΜΣ. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη Γραμματεία του ΠΜΣ ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων.

 

Υποχρεώσεις διδασκόντων

(άρθρο 10 Κανονισμού ΠΜΣ)

1. Ο υπεύθυνος (σε περίπτωση συνδιδασκαλίας: οι υπεύθυνοι) για τη διδασκαλία μαθήματος στο ΠΜΣ είναι υποχρεωμένος:

α) Να τηρεί πιστά και επακριβώς το πρόγραμμα και το ωράριο των παραδόσεων του μαθήματος.

β) Να καθορίζει το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού μαθήματος, στο πλαίσιο της ύλης της ειδικότερης θεματικής του, με τρόπο ακαδημαϊκά έγκυρο.

γ) Να τηρεί τουλάχιστον δύο (2) ώρες γραφείου την εβδομάδα, που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία των φοιτητών μαζί του για θέματα που άπτονται των σπουδών τους και του συγκεκριμένου μαθήματος.

ε) Να ανακοινώνει κατά την έναρξη του εξαμήνου το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος, διάρκειας δεκατριών (13) εβδομάδων.

στ) Να αναπληρώνει τις ώρες διδασκαλίας που τυχόν απωλέσθηκαν για λόγους που αφορούν τον ίδιο, σε ημέρες και ώρες που ανακοινώνονται εγκαίρως.

 

Αξιολόγηση μεταπτυχιακών φοιτητών

(άρθρο 11 Κανονισμού ΠΜΣ)

 1. Ο τρόπος αξιολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών για κάθε μάθημα προσδιορίζεται από τον διδάσκοντα στην αρχή του εξαμήνου και γνωστοποιείται στους φοιτητές μαζί με το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος. Ο τρόπος εξέτασης και βαθμολογίας των φοιτητών πρέπει να διασφαλίζει το αδιάβλητο, την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια.
 2. Η αξιολόγηση των επιδόσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται την πρώτη ή τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου και εντός του Ιουνίου για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου. Οι επιτυχόντες βαθμολογούνται από το έξι (6) ως το δέκα (10), με δυνατότητα βαθμολόγησης ανά μισή μονάδα, ενώ οι αποτυχόντες βαθμολογούνται με Ε (Επανάληψη).Οι διδάσκοντες καταβάλλουν προσπάθεια ώστε να εκδίδουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημέρα της εξέτασης. 
 3. Σε περίπτωση βαθμολόγησης με Ε, που αντιστοιχεί σε βαθμό κάτω από έξι (6), ο φοιτητής επανεξετάζεται μία μόνο φορά, σε επαναληπτική εξέταση που λαμβάνει χώρα τον Σεπτέμβριο, για τα μαθήματα τόσο του χειμερινού, όσο και του εαρινού εξαμήνου. Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να εκδίδουν τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτής μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημέρα της εξέτασης.
 4. Εάν ο φοιτητής αποτύχει στην επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου, έχει τη δυνατότητα να επαναλάβει το μάθημα και να εξεταστεί σε αυτό κατά το επόμενο εξάμηνο στο οποίο έχει προγραμματιστεί η διδασκαλία του. Κατά την εν λόγω εξέταση, δικαιούται, με ειδικά αιτιολογημένη αίτησή του, να ζητήσει να μην εξεταστεί από ορισμένο διδάσκοντα, αλλά από τριμελή επιτροπή άλλων μελών ΔΕΠ του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου, που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
 5. Αν ο φοιτητής αποτύχει στην παραπάνω (υπό την παρ. 4) εξέταση ή δεν εμφανιστεί σε αυτή, διαγράφεται από το πρόγραμμα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 6. Αν ο φοιτητής αποτύχει στην παραπάνω (υπό την παρ. 4) εξέταση, η συνολική διάρκεια σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα εξάμηνα.

 

Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων

(άρθρο 12 Κανονισμού ΠΜΣ)

 1. Η αξιολόγηση των μαθημάτων διενεργείται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα του ΑΠΘ. Μετά την ολοκλήρωση ενός μαθήματος και πριν από τις εξετάσεις, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούν αυτό ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ.
 2. Η αξιολόγηση των διδασκόντων γίνεται με κριτήρια τις γνώσεις και την ικανότητα μετάδοσής τους στους φοιτητές, το επίπεδο της προετοιμασίας τους, τη χρησιμοποίηση της πλέον σύγχρονης και διεθνώς καθιερωμένης - για υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές - βιβλιογραφίας, την προθυμία τους να απαντούν σε ερωτήσεις, την έγκαιρη βαθμολόγηση και επιστροφή εργασιών και γραπτών εξετάσεων, την τήρηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος και των ωρών γραφείου, κλπ.

 

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

(άρθρο 13 Κανονισμού ΠΜΣ)

 1. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να ενταχθεί στη διαδικασία εκπόνησης (συγγραφής) της διπλωματικής του εργασίας, εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του α΄ και του β΄ εξαμήνου του ΠΜΣ, με την επιφύλαξη των άρθρων 8 § 2 και 11 § 4 του Κανονισμού ΠΜΣ.
 1. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ετοιμάσει προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας και να επιλέξει επιβλέποντα καθηγητή από τους διδάσκοντες στο ΠΜΣ, με τη σύμφωνη γνώμη του τελευταίου. Στο περίγραμμα έρευνας πρέπει να προσδιορίζεται το θέμα που θα αναλυθεί, η μεθοδολογία της επιστημονικής του προσέγγισης καθώς και η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί. Η αποδοχή της ερευνητικής πρότασης του μεταπτυχιακού φοιτητή από τον επιβλέποντα γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του θέματος με το αντικείμενο του ΠΜΣ και την επιστημονική της επάρκεια και τεκμηρίωση.
 1. Η ΣΕ ορίζει τον επιβλέποντα και την τριμελή επιτροπή για την επίβλεψη και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στην επιτροπή μετέχει και ο επιβλέπων καθηγητής. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας.
 1. Το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εγγράφεται σε ειδικό κατάλογο μεταπτυχιακών μελετών που τηρείται στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Στον κατάλογο αυτόν περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα ονοματεπώνυμα του υποψηφίου και του επιβλέποντος, η ημερομηνία έγκρισης του θέματος από τη ΣΕ και η ημερομηνία περάτωσης της διαδικασίας, είτε με αποδοχή είτε με απόρριψη.
 1. Ανάλογα με την εξέλιξη της εκπόνησης της διπλωματικής του εργασίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής ενημερώνει τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος παρακολουθεί, με ημερολόγιο προόδου, αν τηρούνται οι στόχοι και οι προδιαγραφές της έρευνας. Το κείμενο της εργασίας ενδείκνυται να έχει έκταση από 1000 ως 20.000 λέξεις.
 1. Η διπλωματική εργασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του προβλεπόμενου γι’ αυτή χρόνου, δηλαδή σε ένα εξάμηνο.
 1. Όταν περατωθεί η σύνταξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, αυτή υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα στη Γραμματεία του ΠΜΣ, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να εισαχθεί προς κρίση.
 1. Οι παρουσιάσεις των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών πραγματοποιούνται σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη ΣΕ, το αργότερο εντός σαράντα (40) ημερών από την κατάθεσή τους. Η πρόσκληση και ανακοίνωση για την παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών απευθύνεται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ.
 1. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής παρουσιάζει στην Επιτροπή τα κύρια σημεία της διπλωματικής του εργασίας με τα συμπεράσματά της. Η παρουσίαση συνιστάται να μην υπερβαίνει τα είκοσι (20) λεπτά. Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής υποβάλλουν ερωτήσεις στον φοιτητή, η συνολική διάρκεια των οποίων συνιστάται να μην υπερβαίνει τα σαράντα (40) λεπτά.
 1. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας παρουσίασης, η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή διαβιβάζει στη Γραμματεία του ΠΜΣ το Πρακτικό εξέτασης του φοιτητή και το βαθμό της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, με κλίμακα βαθμολογίας από μηδέν (0) έως δέκα (10).
 1. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του θέματος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του φοιτητή, παρά μόνο με απόφαση της ΣΕ, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή. Η αλλαγή θέματος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση λόγο για παράταση των παραπάνω προθεσμιών.

 

Λογοκλοπή / Αποκλεισμός από εξετάσεις / Διαγραφή

(άρθρο 15 Κανονισμού ΠΜΣ)

 1. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία καθώς και κάθε εργασία που κατατίθεται στο πλαίσιο των μαθημάτων πρέπει να αποτελεί έργο του φοιτητή που την υποβάλλει. Η λογοκλοπή αποτελεί σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα.
 1. Λογοκλοπή συνιστά ιδίως η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή έργου άλλου, αυτούσιου ή κατά παράφραση, δημοσιευμένου ή μη, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, χωρίς ακριβή και σαφή αναφορά στην πηγή. Επίσης, μορφή λογοκλοπής θεωρείται και η κατάθεση εργασίας από φοιτητή, την οποία έχει συγγράψει ένα άλλο πρόσωπο, με ή χωρίς αμοιβή.
 1. Σε περιπτώσεις διαπιστωμένης λογοκλοπής, η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της ΣΕ, αποφασίζει τη διαγραφή του/ης μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/ριας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η λογοκλοπή μετά τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος, ο τίτλος που έχει απονεμηθεί ανακαλείται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 1. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που θα καταληφθεί να αντιγράφει σε γραπτή εξέταση για πρώτη φορά, θα αποκλείεται από την εξέταση του αντίστοιχου μαθήματος και θα πρέπει να παρακολουθήσει εκ νέου το μάθημα την επόμενη περίοδο που θα διδαχθεί. Στην περίπτωση αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως η διάρκεια φοίτησης, η οποία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα εξάμηνα συνολικά. Η δεύτερη φορά που θα καταληφθεί να αντιγράφει στη διάρκεια των σπουδών του επιφέρει την οριστική διαγραφή του από το ΠΜΣ, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 1. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει επίσης τη διαγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή από το ΠΜΣ όταν αυτός:

α) έχει υπερβεί τον μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό

β) έχει αποτύχει στην εξέταση ενός μαθήματος μετά και την επαναληπτική εξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 4 του Κανονισμού ΠΜΣ ή

γ) έχει επιδείξει αξιόποινη ή βαρύτατα προσβλητική συμπεριφορά έναντι μέλους της επιστημονικής κοινότητας του ΑΠΘ.