Εισαγωγή

Η εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνεται με γραπτές εξετάσεις. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε δύο μαθήματα. Για την ειδίκευση «Αστικό Δίκαιο» οι υποψήφιοι εξετάζονται στο Αστικό Δίκαιο και στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο. Για την ειδίκευση «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο» οι υποψήφιοι εξετάζονται στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και στο Αστικό Δίκαιο. Για την ειδίκευση «Εργατικό Δίκαιο» οι υποψήφιοι εξετάζονται στο Εργατικό Δίκαιο (Ατομικό και Συλλογικό) και κατ’ επιλογή τους στο Αστικό Δίκαιο ή στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο. Τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά ειδίκευση είναι δυνατόν να τροποποιούνται με εισήγηση της ΣΕ του ΠΜΣ και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος που λαμβάνεται πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης των εξετάσεων. 

Απαιτείται επίσης η επιτυχής γραπτή εξέταση στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα σε νομικό κείμενο γενικού περιεχομένου, εκτός εάν οι υποψήφιοι έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.

 

Εισακτέοι

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και τμημάτων Νομικής αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

 

Το Πρόγραμμα

 

Περιγραφή του προγράμματος

Στο ΠΜΣ λειτουργούν τρεις ειδικεύσεις: 1) «Αστικό Δίκαιο» 2) «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο» και 3) «Εργατικό Δίκαιο». 

Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε τέσσερα (4) μαθήματα στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο. Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι ενενήντα (90). Κάθε ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας. Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

 

Εξάμηνο 

 Μαθήματα

Ώρες/ECTS ανά μάθημα

Ώρες

ECTS

Α'  
Εξάμηνο

2 υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης

2 μαθήματα επιλογής (1+1) από καθεμιά από τις δυο άλλες ειδικεύσεις

26 ώρες - 7,5 ECTS/μάθημα

104

30

Β' Εξάμηνο 

2 υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης 

26 ώρες - 7,5 ECTS /μάθημα

52

15

 2 μαθήματα επιλογής (1+1) από τις δυο άλλες ειδικεύσεις

26 ώρες - 7,5 ECTS /μάθημα

52

15

Γ' Εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

 

30

 Σύνολο

90

 

 

 

Ειδίκευση «Αστικό Δίκαιο»

 

A' εξάμηνο

Α/Α

 Μαθήματα

Τύπος μαθήματος

Σύνολο ωρών

ECTS

1

 Αστικό Δίκαιο των Προσώπων

Υ

26

7,5

2

 Ειδικά ζητήματα Αστικής Ευθύνης

Υ

26

7,5

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (1 από τα κάτωθι)

1

 Ζητήματα της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της αναιρετικής δίκης κατά τον ΚΠολΔ - Ζητήματα των θεσμών εναλλακτικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών

E

26

7,5

2

 Ζητήματα από την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και την εκούσια δικαιοδοσία κατά τον ΚΠολΔ

E

26

7,5

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (1 από τα κάτωθι)

1

Ατομικό Εργατικό Δίκαιο

Ε 26 7,5
2

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

Ε 26 7,5

  Σύνολο

30

B' εξάμηνο

Α/Α

 Μαθήματα

Τύπος μαθήματος

Σύνολο ωρών

ECTS

1

Ζητήματα από το σύγχρονο δίκαιο των συναλλαγών

Υ

26

7,5

2

Δίκαιο των περιουσιακών σχέσεων

Υ

26

7,5

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (1 από τα κάτωθι)

1

Ζητήματα από το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση αξιώσεων ιδιωτικού δικαίου

Ε 26 7,5
2

Ζητήματα από το ευρωπαϊκό και το διεθνές δικονομικό δίκαιο σε ιδιωτικές διαφορές με στοιχεία αλλοδαπότητας

Ε 26 7,5

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (1 από τα κάτωθι)

1

Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης

Ε

26

7,5

4

Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο

Ε

26

7,5

 Σύνολο

30

Γ' εξάμηνο

1

 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30

 Σύνολο

30

 

 

 

Ειδίκευση «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο»

 

A' εξάμηνο

Α/Α

 Μαθήματα

Τύπος μαθήματος

Σύνολο ωρών

ECTS

1

Ζητήματα της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της αναιρετικής δίκης κατά τον ΚΠολΔ - Ζητήματα των θεσμών εναλλακτικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών

Υ

26

7,5

2

Ζητήματα από την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και την εκούσια δικαιοδοσία κατά τον ΚΠολΔ

Υ

26

7,5

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (1 από τα κάτωθι)

1

Αστικό Δίκαιο των Προσώπων

E

26

7,5

2

Ειδικά ζητήματα Αστικής Ευθύνης

E

26

7,5

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (1 από τα κάτωθι)

1

Ατομικό Εργατικό Δίκαιο

Ε 26 7,5
2

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

Ε 26 7,5

  Σύνολο

30

B' εξάμηνο

Α/Α

 Μαθήματα

Τύπος μαθήματος

Σύνολο ωρών

ECTS

1

Ζητήματα από το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση αξιώσεων ιδιωτικού δικαίου

Υ

26

7,5

2

Ζητήματα από το ευρωπαϊκό και το διεθνές δικονομικό δίκαιο σε ιδιωτικές διαφορές με στοιχεία αλλοδαπότητας

Υ

26

7,5

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (1 από τα κάτωθι)

1

Ζητήματα από το σύγχρονο δίκαιο των συναλλαγών

Ε 26 7,5
2

Δίκαιο των περιουσιακών σχέσεων

Ε 26 7,5

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (1 από τα κάτωθι)

1

Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης

Ε

26

7,5

4

Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο

Ε

26

7,5

 Σύνολο

30

Γ' εξάμηνο

1

 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30

 Σύνολο

30

 

 

 

Ειδίκευση «Εργατικό Δίκαιο»

 

A' εξάμηνο

Α/Α

 Μαθήματα

Τύπος μαθήματος

Σύνολο ωρών

ECTS

1

Ατομικό Εργατικό Δίκαιο

Υ

26

7,5

2

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

Υ

26

7,5

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (1 από τα κάτωθι)

1

Αστικό Δίκαιο των Προσώπων

E

26

7,5

2

Ειδικά ζητήματα Αστικής Ευθύνης

E

26

7,5

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (1 από τα κάτωθι)

1

Ζητήματα της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της αναιρετικής δίκης κατά τον ΚΠολΔ - Ζητήματα των θεσμών εναλλακτικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών

Ε 26 7,5
2

Ζητήματα από την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και την εκούσια δικαιοδοσία κατά τον ΚΠολΔ

Ε 26 7,5

  Σύνολο

30

B' εξάμηνο

Α/Α

 Μαθήματα

Τύπος μαθήματος

Σύνολο ωρών

ECTS

1

Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης

Υ

26

7,5

2

Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο

Υ

26

7,5

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (1 από τα κάτωθι)

1

Ζητήματα από το σύγχρονο δίκαιο των συναλλαγών

Ε 26 7,5
2

Δίκαιο των περιουσιακών σχέσεων

Ε 26 7,5

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (1 από τα κάτωθι)

1

Ζητήματα από το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση αξιώσεων ιδιωτικού δικαίου

Ε

26

7,5

4

Ζητήματα από το ευρωπαϊκό και το διεθνές δικονομικό δίκαιο σε ιδιωτικές διαφορές με στοιχεία αλλοδαπότητας

Ε

26

7,5

 Σύνολο

30

Γ' εξάμηνο

1

 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30

 Σύνολο

30

 

 

Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

 

Tίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο», στις εξής ειδικεύσεις:

1. «Αστικό Δίκαιο»,

2. «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο» και

3. «Εργατικό Δίκαιο»

 

Δίδακτρα

Τέλη

Για τους εισακτέους στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί στο συνολικό ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900€). Τα τέλη φοίτησης για κάθε εξάμηνο είναι τριακόσια ευρώ (300€). Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όταν συντρέχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο ΠΜΣ. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη γραμματεία του ΠΜΣ μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων.

 

Υποτροφίες

Εφόσον καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας του, το ΠΜΣ θα χορηγήσει μία υποτροφία στον πρώτο στη σειρά κατάταξης φοιτητή του κατά τη εισαγωγή στο ΠΜΣ. Η υποτροφία έχει τη μορφή της απαλλαγής από την καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης στο ΠΜΣ.