ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2020-2021

09/10/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2020-2021

 

Μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων εισαγωγής στο ΠΜΣ «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, η ΣΕ του ΠΜΣ κατάρτισε τους επισυναπτόμενους πίνακες επιτυχόντων/ουσών, επιλαχόντων/ουσών και αποτυχόντων/ουσών.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων θα επικυρωθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος Νομικής την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020.

Οι επιτυχόντες/ούσες καλούνται να απαντήσουν ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: egkoutzi@law.auth.gr εντός τριών (3) ημερών από τη σχετική ενημέρωση που θα λάβουν, αν αποδέχονται την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα/ούσα υποψήφιο/α μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία του ΠΜΣ ενημερώνει τους/τις αμέσως επομένους/ες στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχόντων/ουσών.