Προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

29/07/2021

 

Επισυνάπτεται η προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ με τίτλο "Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο" για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

 

Ανακοίνωση ΑΠΘ

(Οι διοικητικές υπηρεσίες του ΑΠΘ θα παραμείνουν κλειστές για το χρονικό διάστημα από 2-8-2021 έως και 20-8-2021):

Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων κατά το διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

 

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ έχει οριστεί από 23 Αυγούστου 2021 έως και 3 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών

Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής, Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου, Γραφείο 410 (4ος όροφος κτηρίου Νομικής Σχολής), Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, (υπόψη κας Πάτκου Κυριακής) με την ένδειξη: [Υποβολή δικαιολογητικών για συμμετοχή στο ΠΜΣ «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο»]. Επίσης θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του/της υποψήφιου/ας από Δημόσια Αρχή. Επιπροσθέτως οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν και ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση patkouk@law.auth.gr ενημερώνοντας για την ημερομηνία της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών.

 

Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης

α) Αίτηση εισαγωγής στο ΠΜΣ (επισυνάπτεται).

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού πανεπιστημίου και, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου.

δ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

ε) Οι αλλοδαποί/ές καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος.

Επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών, ο/η υποψήφιος/α, αν επιθυμεί να απαλλαγεί από την εξέταση της ξένης γλώσσας, υποβάλλει πιστοποιητικό άριστης γνώσης (επιπέδου C2) της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α έχει πιστοποιημένη άριστη γνώση σε δύο από τις παραπάνω ξένες γλώσσες, υποβάλλει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (βλ. παράρτημα γλωσσομάθειας).

 

Διευκρινίσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών

α. Γίνονται αποδεκτά τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων (π.χ. πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες) που έχουν εκδοθεί από Φορείς του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα.

β. Τα έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών) που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επίσημα μεταφραστεί και επικυρωθεί.

γ. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν έχουν λάβει αντίγραφο πτυχίου, ενώ είναι δικαιούχοι, προκειμένου να συμμετέχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά: α. πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών και β. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων με τον ακριβή βαθμό του πτυχίου και με την αναφορά ότι εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους.

 

Ημερομηνίες εξετάσεων

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 14 έως και την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Οι αίθουσες στις οποίες θα διεξαχθούν οι εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ θα ανακοινωθούν στις αρχές του Σεπτεμβρίου 2021. Θα τηρηθούν οι υγειονομικές προϋποθέσεις (χρήση μάσκας, κτλ) που θα ισχύουν κατά το χρόνο διενέργειας των εξετάσεων με βάση τις νομοθετικές ρυθμίσεις.

 

Πρόγραμμα εισαγωγικών εξετάσεων

 

Ξένες Γλώσσες:

Γλώσσα

Ημερομηνία

Ώρα

Αγγλική

14-9-2021 (Τρίτη)

17:00-19:00

Γαλλική

14-9-2021 (Τρίτη)

17:00-19:00

Γερμανική

14-9-2021 (Τρίτη)

17:00-19:00

 

Μαθήματα ΠΜΣ:

Μάθημα

Ημερομηνία

Ώρα

Εργατικό Δίκαιο

15-9-2021 (Τετάρτη)

17:00-20:00

Αστικό Δικονομικό Δίκαιο

16-9-2021 (Πέμπτη)

17:00-20:00

Αστικό Δίκαιο

17-9-2021 (Παρασκευή)

17:00-20:00