ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΣΤΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

30/07/2020

 

Ανακοίνωση για τη λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του ΑΠΘ κατά το διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

 

Επισυνάπτεται η προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ με τίτλο "Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο" για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών

Η αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν από 17 έως και 28 Αυγούστου 2020.

 

Τρόποι υποβολής των δικαιολογητικών

α. Αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου στη Γραμματεία του Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής, στο γραφείο 410 (4ος όροφος κτηρίου Νομικής Σχολής) κατά τις ώρες 09:00-14:00.

β. Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής, Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου, Γραφείο 410 (4ος όροφος κτηρίου Νομικής Σχολής), Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη (υπόψη κας Πάτκου Κυριακής), με την ένδειξη: [Υποβολή δικαιολογητικών για συμμετοχή στο ΠΜΣ «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο»]. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών θα πρέπει να βεβαιώνεται στην αίτηση συμμετοχής, το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος από Δημόσια Αρχή. Επιπροσθέτως οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν και ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση patkouk@law.auth.gr ενημερώνοντας για την ημερομηνία της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών.

 

Αίτηση συμμετοχής και απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ. (επισυνάπτεται).

2. Αντίγραφο πτυχίου Νομικής Σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής και, στη δεύτερη περίπτωση, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου. Γίνεται αποδεκτό επίσης και το παράρτημα διπλώματος.

4. Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο με τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι σπουδές, η τυχόν συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών (Εrasmus), η τυχόν κατοχή άλλου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών προερχόμενου από Νομική Σχολή Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, η τυχόν επιτυχής εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, καθώς και η λοιπή επιστημονική δράση και η επαγγελματική εμπειρία του/της υποψηφίου/ας. Προκειμένου περί τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών Νομικής Σχολής αλλοδαπών Πανεπιστημίων, θα πρέπει να προσκομίζεται, πέρα από τον σχετικό τίτλο, και πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

5. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερου, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο, υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος ή ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος.

6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

 

Διευκρινίσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών

α. Γίνονται αποδεκτά τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων (π.χ. πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες) που έχουν εκδοθεί από Φορείς του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα.

β. Τα έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών) που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επίσημα μεταφραστεί και επικυρωθεί.

γ. Τα ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή τα έγγραφα που δεν έχουν εκδοθεί από Φορείς και Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα) όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

δ. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν λάβει αντίγραφο πτυχίου, ενώ είναι δικαιούχοι, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά: 1. βεβαίωση περάτωσης σπουδών και 2. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων με τον ακριβή βαθμό του πτυχίου και με αναφορά ότι εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους.