Αρχική

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο" σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ (ΦΕΚ 3606/τ.Β΄/24-8-2018), του Κανονισμού του ΠΜΣ (ΦΕΚ 1143/τ.Β΄/5-4-2019) και του Ν. 4485/2017.

Στο ΠΜΣ λειτουργούν οι εξής ειδικεύσεις:

1. Αστικό Δίκαιο

2. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο

3. Εργατικό Δίκαιο 

 

Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στους τομείς του Αστικού, του Αστικού Δικονομικού και του Εργατικού Δικαίου, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου.

 

Συντονιστική Επιτροπή

Η αρμοδιότητα για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του ΠΜΣ ανήκει σε πενταμελή Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ). Αυτή απαρτίζεται για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020 από τα ακόλουθα μέλη:

Διευθύντρια: Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Γιαννούλα 

Αν. Διευθυντής: Διαμαντόπουλος Γεώργιος 

Μέλη: Μακρίδου Καλλιόπη, Πουλιάδης Αθανάσιος, Στεργίου Άγγελος